Ogłoszenia parafialne

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE

26 NIEDZIELA  ZWYKŁA

28 września  2014 r.

1. Niedziela dzisiejsza poświęcona jest modlitwie w intencji III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, który odbędzie się w dniach 5 – 19 października. Przedmiotem obrad Zgromadzenia będą “Wyzwania duszpasterskie wobec rodziny w kontekście ewangelizacji”. Jako wspólnota parafialna włączamy się do modlitwy Kościoła Powszechnego w intencji Synodu. Uczyniliśmy to już w Modlitwie Powszechnej. Dzisiaj również na zakończenie każdej Mszy św. odmówimy Modlitwę do Św. Rodziny ułożoną przez Papieża Franciszka. Także w dniach 5 – 19 października ofiarujemy odmawianie różańca w intencji prac synodalnych. Zachęcamy również do osobistej modlitwy w rodzinach w tej intencji.

2. W jutrzejszy poniedziałek obchodzić będzie dzień swoich imienin Ks. Michał. Życzymy mu wiele łask Bożych na drodze Jego kapłańskiego posługiwania.

3. Żywy Różaniec swoje spotkanie będzie miał we wtorek 30. września po wieczornej Mszy Świętej.

4. Od środy rozpocznie się miesiąc październik poświęcony modlitwie różańcowej. Weźmy więc do ręki różaniec i przez wstawiennictwo Królowej Różańca prośmy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Zachęcamy wszystkich do udziału w nabożeństwie różańcowym, które odprawiane będzie w naszej parafii od poniedziałku do piątku po wieczornej Mszy św., w sobotę nabożeństwo różańcowe odprawiane będzie po Mszy św. o godz. 7.00. We wszystkie niedziele października modlić się będziemy cząstką różańca po każdej Mszy św. umożliwiając w ten sposób włączenie się do tej modlitwy całej wspólnocie parafialnej. Dodatkowo dla dzieci nabożeństwo różańcowe odprawiane będzie we wtorki i czwartki o godz. 17.00.

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. Dodatkowa okazja do spowiedzi będzie w piątek od godz. 16.00. do 17.00 i następnie od godz.17.30. W piątek o godz. 17.00. odprawiona zostanie Msza św. dla dzieci. O godz. 18.00. sprawowana będzie wieczorna Msza św. i odprawione zostanie nabożeństwo różańcowe połączone z nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa. W najbliższą sobotę od godz. 8.00. księża odwiedzą chorych i starszych Parafian w domach z posługą sakramentalną.

6. Z wielkim niepoko­jem obser­wu­jemy nasi­la­jącą się w ostat­nim cza­sie akty­wność skra­jnie lewicowych środowisk, które for­sują w par­la­men­cie rozwiąza­nia prawne uderza­jące w prawo do życia każdego człowieka od chwili poczę­cia, a także narusza­jące autonomię rodziny i jej niezby­walne prawa, w tym prawo do wychowa­nia dzieci. Zda­jemy sobie sprawę, że środowiska te dys­ponują potężnymi środ­kami, zarówno finan­sowymi, jak i propagandowo-politycznymi. Naszą odpowiedzią, oprócz czyn­nie wyrażanego sprze­ciwu oby­wa­tel­skiego i dzi­ałal­ności eduka­cyjnej, powinna być żarliwa mod­l­itwa w obronie fun­da­men­tów, na których zbu­dowana jest nasza cywilizacja. Stąd też zachęcamy wszystkich mieszkańców Wrześni do włączenia się w mod­litewne czuwanie przed Najświęt­szym Sakra­mentem w nocy z 3 na 4 października. Spotkanie to będzie miało miejsce w kościele św. Kr. Jadwigi. Rozpocznie się 3 października o godz. 21.00. i potrwa do godz. 7.00., 4 października. Każda z wrzesińskich parafii przez kolejne dwie godziny będzie się włączała w mod­litewne czuwanie przed Najświęt­szym Sakra­mentem. Nasza parafia farna podejmie  swoje modlitewne czuwanie od godziny pierwszej do godziny trzeciej w nocy, w sobotę 4 października. Przez całą noc będzie można korzystać z sakramentu pokuty. W cza­sie czuwa­nia zanośmy prośby o pow­strzy­manie szczególnie niebez­piecznych pro­jek­tów ustaw i rozwiązań, godzą­cych w prawo do życia i prawa rodziny:

· pro­jektu ustawy legal­izu­jącej pro­ce­durę in vitro uderzającej zarówno w prawo do życia od momentu poczę­cia, jak i w sposób poważny narusza­jącą god­ność osoby ludzkiej;

· pro­jektu ustawy raty­fiku­jącej Kon­wencję Rady Europy w sprawie prze­mocy wobec kobiet, uderza­jącej w prawa rodziny i będącej w swej isto­cie zobow­iązaniem do przyjęcia rozwiązań prawno-społecznych opar­tych na ide­ologii gen­der;

· demor­al­iza­cji młodego pokole­nia poprzez narzu­canie per­misy­wnej edukacji sek­su­al­nej typu B dzieciom i młodzieży.

W R Z E Ś N I A         2  8   w r z e ś n i a    2 0 1 4 r.